Voorwaarden

Het voertuig is verzekerd door bemiddeling van verzekeringsmakelaar, Q&O Horse Insurance, Westerlaan, 1 B-8790 WAREGEM (www.qeno.be).

Het voertuig is standaard verzekerd voor :
•    Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (vrijstelling € 250,00)
•    Onafhankelijke rechtsbijstand
Het voertuig is bijkomend verzekerd (uiteraard voor zover de volledige omnium door FEYAERTS INVEST B.V. is onderschreven, u gelieve zich vooraf te vergewissen) :
•    Volledige omnium (brand, diefstal, botsing met dieren, ruitbreuk, natuurgeweld, vandalisme en stoffelijke schade), vrijstelling € 0,00 bij ruitbreuk, vrijstelling € 200,00 bij brand en diefstal, vrijstelling € 950,00 bij stoffelijke schade
Deze omniumverzekering is wellicht de meest uitgebreide polis op de Belgische markt (accidentele schade door vervoerde paarden is meegedekt !)
•    Onbeperkte dekking voor takelen en slepen na ongeval voor zover u gebruik maakt van TVM CAR/TRUCK ASSISTANCE (24/7) T. +32 78 151163 (*)
(*) in die gevallen waarbij de plaatselijke overheid beslist wie takelt (bvb. op  een autosnelweg) dan is het raadzaam de takeling tot de dichtstbijzijnde afrit te laten uitvoeren, daarna TVM CAR/TRUCK ASSISTANCE te laten overnemen (héél belangrijk naar de kostprijs van de takeling toe).  In alle andere gevallen zal FEYAERTS INVEST B.V. kosten doorbelasten naar de huurder
Voor meer details ondermeer verplichtingen, uitsluitingen, verhaal op  de verzekerde verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zij op eenvoudige aanvraag bij Q&O Horse Insurance

Afspraken bij schade door ongeval :
•    Bij ongeval met schade : schadeaangifte overmaken aan FEYAERTS INVEST B.V. binnen de 3 dagen na het ongeval zodat FEYAERTS INVEST B.V. in overleg met Q&O Horse Insurance een onafhankelijke voertuigendeskundige kan gelasten met het oog op een spoedige herstelling
•    Bij algehele of gedeeltelijke diefstal : klacht indienen bij de Politie dit binnen de 12 uren na de feiten + schadeaangifte overmaken aan FEYAERTS INVEST B.V. dit binnen de 12 uren na de diefstal of poging tot diefstal + aanleveren van originele sleutels en overige boorddocumenten aan FEYAERTS INVEST B.V. tevens binnen de 12 uren na de diefstal
•    Bij ruitbreuk : FEYAERTS INVEST B.V. verwittigen zodat deze een afspraak kan maken bij een door verzekeraar erkende hersteller

Afspraken bij pech :
•    FEYAERTS INVEST B.V. contacterenLe véhicule est assuré par le courtier d’assurances Q&O Horse Insurance, Westerlaan, 1 B-8790 WAREGEM (www.qeno.be)

L’assurance de base de votre véhicule comprend :
•    L’assurance responsabilité civile obligatoire (franchise € 250,00)
•    L’assurance protection juridique indépendante
Lorsque FEYAERTS INVEST SRL à souscrit une assurance multirisques (veuillez vous renseigner), l’assurance de votre véhicule est plus étendue :
•    Une assurance multirisques (incendie, vol, heurt avec des animaux, bris de vitres, événements naturels, vandalisme et dégâts matériels), franchise bris de vitres € 0,00, franchise incendie et vol € 200,00, franchise dégâts matériels € 950,00
Cette assurance multirisques est sans doute la police la plus étendue sur le marché Belge (dégâts accidentels causes par les chevaux transportés sont couverts !)
•    Couverture illimitée pour le remorquage après accident pour autant que vous utilisiez le TVM CAR/TRUCK ASSISTANCE (24/7) T. +32 78 151163 (*)
(*) dans le cas où l’administration locale donne ordre de remorquage (par exemple sur l’autoroute), nous vous conseillons de remorquer jusqu’à la sortie la plus proche et puis de contacter TVM CAR/TRUCK ASSISTANCE pour le remorquage au garage (ceci est très important afin de limiter les frais de remorquage).  Dans tous les autres cas, FEYAERTS INVEST SRL va facturer les frais au locataire
Pour de plus amples informations en ce qui concerne les obligations, les exclusions, l’exercice de recours contre l’assuré, nous référons aux Conditions Générales disponible chez Q&O Horse Insurance

Instructions en cas de dommages accidentels :
•    En cas d’accident avec dommage au véhicule : veuillez soumettre la declaration dans les 3 jours à FEYAERTS INVEST SRL, ceci permet au FEYAERTS INVEST SRL de metre aussitôt Q&O Horse Insurance au courant de l’accident.  Un expert indépendant sera nommé afin d’estimer les dommages et ensuite le véhicule peut être réparer
•    En cas de vol (partiel ou complèt) : veuillez déposer plainte auprès de la police dans les 12 h suivant le vol.  Veuillez mettre FEYAERTS INVEST SR. au courant dans les 12 h suivant le vol/tentative de vol.  Veuillez donner les clés originales et les documents de bord à FEYAERTS INVEST SRL dans les 12 h suivant le vol
•    En cas de bris de vitres : veuillez avertir FEYAERTS INVEST SRL afin qu’on peut prendre rendez-vous avec un réparateur agréé

Instructions en cas de panne :
•    Veuillez contacter FEYAERTS INVEST SRL

Need Help?

I’m Here To Assist You

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.